අද රාත්‍රී වීවෘතව පවතින මීගමුවේ බත් දන්සැල්

0
19

අද රාත්‍රියේ මිගමු නගරයේ බැතිමතුන් සදහා පහත සදහන් බත් දන්සැල් පවතී ග්‍රීන් පාර්ක් පිට්ටේනිය ,රාත්‍රී පොළ ,(දුම්රියපොළ අසල )අබේසේකර පාර,රණතුංග සාප්පු සංකීර්ණය ඉදිරිපිට සිරකදවුර පාර 11  පටුමග,රජමාවත 3 කුරණ මිගමුව බස් නැවතුම් පොල් අසල ,දියහොද ඈල අසල ,මිගමුව රෝහල ඉදිරිපිට කොචිචිකඩේ සණස ශාලාව,බයිට් කඩේ කොළබපාර කුරණ ,අගුරුකාරමුල්ල මහපන්සල, ,පාතිමා වත්ත 1පටුමග,විස්ත්‍රීන්මාවත  තෙල්වත්ත හන්දිය ,බන්දුල මාර්කට් ,කීල්ස් සුපර් ආයතනය ඉදිරිපිට ,කොන්ගස් හන්දිය .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here