අධිවේගයට අලුතින් බස් දැම්මාට මාර්ග අංක 240 පුද්ගලික බස් වර්ජනය කරයි

0
56

මිගමුව සිට බණ්ඩාරගම සහ කළුතර දක්වා  අධිවේගී මාර්ග බලපත් හතරක් ලබාදීමට විරෝධය දක්වමින් මාර්ග අංක 240  මිගමුව කොළබ  පුද්ගලික බස්රථ හිමියන් වර්ජනයක් ආරම්බ කර ඇත මිගමුව සිට කටුනායක කොලබ අධිවේගී මාර්ගයේ ජා ඇල  දක්වා ත් ජාඇල සිට කදාන පේරලන්ද ඔස්සේ කඩවත දක්වා ගමන්කර යලි කඩවත සිට අධිවේගී මාර්ගය හරහා කළුතරට ගමන් කිරීමට මෙම බස්  රථ සදහා මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය විසින් මාර්ග බලපත්‍ර නිකුත් කර ඇත. වර්ජනය කර ඇති බස්රථ හිමියන් ප්‍රකාශ කරන්නනේ මෙම බලපත්‍ර නිසා තමන්ගේ අදායම අඩුවන බවයි එහෙත් මගී ජනතාව පවසන්නේ මීගමුවේ සිට කළුතර ගාල්ල මාතර ආදී ප්‍රදේශවලට ගමන් කරන මගීන්ට මෙමගින් විශාල සහනයක් ලැබෙන අතරම රජයටද අදායමක්  ලැබී බස්රථ සේවකයන් කිහිපදෙනෙකුට නවරැකියා අවස්ථාද උදාවන නිසා අලුත්ගම ගාල්ල අතර ඇති ප්‍රධාන නගර දක්කවා  මීගමුවේ සිට අධිවේගී මාර්ගය ඔස්සේ ගමන් කිරීමට තවතවත්මගී ප්‍රවාහන නිකුත් කල යුතු බවයි

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here