අයවැය දෙවැනිවර කියවීමට ජන්ද 151 ක්

0
23

2018 වසර සඳහා වන අයවැය වාර්තාව පිළිබඳ දෙවැනිවර කියවීමේ ඡන්ද විමසීමේදී  පක්ෂව ජන්ද 151 ක් ද විපක්ෂව ජන්ද 58 ක් ද ලැබී වැඩි ජන්ද 93 කින් සම්මත වී ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here