ඔබේ සහනාධාර මිගමුව නීතිඥ සංගමයට භාරදෙන්න

0
35

ජලගැලීම් සහ නායයෑම් නිසා ආපදාවට ලක්වි සිටින ජනතාවට වියලි අහාර අලුත් ඇදුම් ඇතුළු  අත්‍යවශ්‍ය හා කඩිනමින් සැපයිය යුතු  භාණ්ඩ තොගයක් රැගෙන යාමට මිගමුව නීතිඥ සංගමය විසින් සැලසුම් කර ඇත.

මෙම සද්කාර්ය සදහා දායක වීමට පින් කැමැති ඔබටද මිගමුව නීතිඥසංගමය ආරාධනා කරයි. ඔබගේ පරිත්‍යාග බාරදීමට ප්‍රවාහන පහසුකම් සපයාදීමට  ආදී වැඩිදුර තොරතුරු සහ උපකාර සදහා  0773748387 ඉන්දික 07772915226 ශ්‍රී ලාචන 0777717267 රොබට්  යන නීතිඥ මහත්වරුන් අමතන ලෙසද මිගමුව නීතිඥ සංගමය වැඩිදුරටත් ඉල්ලාසිටි. එක්රැස්වන ද්‍රව්‍ය පුද්ගලිකවම සංගමයේ සාමාජිකයන් විසින් ගෙනගොස් බාරදීමට සැලසුම කර ඇත

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here