කටානේ මහඇත්ගාලට ප්‍රජාජල යෝජනාක්‍රමයක්

0
18

කටානේ  මහ ඇත්ගාල ප්‍රදේශයේ ජිවත්වන පවුල් 500 කට පමණ දිගින් දිගටම වසරේ වැඩිකාලයක්  පානීය ජල ගැටලුවට මුහුණ දීමට සිදුවී ඇත.මෙම ගැටලුවට දීර්ඝකාලීන විසදුමක් ලබාගැනීම සදහා  ප්‍රජා ජල යෝජනා ක්‍රමයක් ආරම්භ කිරීම සදහා ප්‍රජමුල සංවිධානයක් ගම්වාසීන් විසින්  පසුගියදා පිහිටුවා ගෙන ඇත.

කිසිදු බේදයකින් තොරව ප්‍රදේශවාසීන් සියලුදෙනාම එක් රැස්කරගෙන කරනුලබන මෙම ව්‍යාපෘතිය සදහා නායකත්වය සහ සම්බන්ධීකරණය රජිත හපුආරච්චි  බස්නාහිර පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරයා විසින් ලබාදී තිබේ .ප්‍රජමුල සංවිධානයේ මහසභා රැස්වීමක් පසුගියදා මන්ත්‍රීවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති අතර එම රැස්වීමට සහබගිවූ සංවිධානයේ ප්‍රතිලාභීන්  ඉහල ජයාරුපයෙන් දැක්වෙන අතර  මන්ත්‍රීවරයා සභාවඇමතු අවස්ථාව පහල ජයා රුපවලින් දැක්වේ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here