කටාන පොලිසියේ කනේපහරට සාධාරණ පරීක්ෂණයක් ඉල්ලයි

0
15

කටානේ පොලිස් ස්ථානය තුලදී ස්ථානාධිපතිවරයාගේ පහරදීමට ලක්වූ බව කියමින් රෝහල් ගතව ප්‍රතිකාර ලබන පොලිස් නිලධාරීන් සාධාරණ පරීක්‍ෂණයක්ඉල්ලයි.

පහත කෙටි VIDEO ව නරබන්න

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here