කටුනායක ආයෝජන කලාපයේ ගින්නක්

0
26

කටුනායක ආයෝජන කලාපයේ කලාප අංක එකෙහි ෆිෂින් ලයින් නමැති අපනයනය සදහා බෝට්ටු නිෂ්පාදනය කරන කර්මාන්ත ශාලාවක හදිසි ගින්නක් හටගෙන ඇති බව වාර්තාවේ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here