දඹදුරය අලවතුපිටිය සමගි ප්‍රජා ජල සංවිධානයේ බහු කාර්ය පියස හෙට 13 දින වීවෘතවේ

0
32

දඹදුරය අලවතුපිටිය සමගි ප්‍රජා ජල සංවිධානයේ 15වෙනි සංවත්සර උළෙල හා බහු කාර්ය පියස විවෘත කිරීම 2017.05.13 වන සෙනසුරාදා දින සවස 3.30 දඹදුරය අලවතුපිටිය සමගි ප්‍රජා මූල පරීශ්‍රයේදී

නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍ය සුදර්ශිනි ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ  මහත්මිය ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත් වීමට නියමිතව ඇත

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here