ප්‍රාථමික වැඩකර ඩෙංගු බෝකරන් ජ්‍යාතන්තර සමාගම්

0
27

අපනයනය සදහා ඇගලුම නිපදවන කම්හල් වලට සේවක සේවිකාවන් බදවා ගැනීම සදහා සංනිවේදනයට ඕනෑ තරම් විද්යුත් මාධ්‍ය ඇත.මෙම ආයතන වල ප්‍රචාරණ කටයුතු සදහා ප්‍රමාණවත් තරම ප්‍රතිපාදන තිබියදී පරිසරයට හානිකර ප්‍රාථමික ප්‍රචාරණ උපකරණයක් වන විදුලි සහ දුරකථන කණුවල පෝස්ටර් එල්ලීම ආරම්භ කර ඇත.

මෙම පෝස්ටර් සිල්කරන ලද පොලිතින් ආවරණයක බහා එල්ලා ඇති අතර ට්ක දිනක් යන විට මේවායේ ඇතිවන සිදුරු තුලින් ජලය ඇතුළුවී මදුරුවන් බෝවීම සිදුවේ. මෙම කර්මාන්ත ශාලා ඇතුලට ගියවිට දක්නට ඇති පරිසර හිතකාමී ප්‍රකාශ ප්‍රදර්ශනාත්මක පුවරු මිස ආයතනයේ ප්‍රතිපත්තිය නොවන බව මෙම කටයුතු වලින් පැහැදිලිවේ.

මෙම පෝස්ටර් වල ඇති දුරකථන අංක අමතා පෝස්ටරය පොලිතින් වලින් ආවරණය කිරීම පරිසරයට හානියක් මෙන්ම මදුරුවන් බෝවිමටද හේතුවක් බව මෙම ලියුම් කරු පෙන්වදෙනලද අතර දුරකථනයට පළිතුරු දුන් ආයතනයේ නිලධාරියා ප්‍රකාශකලේ පෝස්ටරයේ ආරක්ෂාව සදහා පොලිතින් දැමීම සිදුකරන බවයි.

මෙම විදුලි කණු සහ දුරකථන කණුවල දැන්වීම එල්ලීම  දඩුවම් ලැබිය හැකි වරදක් මෙන්ම පරිසර අපවිත්‍ර කිරීමද එවැනිම වරදකි.පෝස්ටරය ආරක්ෂා කරගැනීමට පොලිතින් යොදාගෙන ඩෙංගු මදුරුවන් බෝවී විනාශ වන ජිවිතයකට වඩා පෝස්ටරයේ වට්නකම ඉහල යැයි මෙම නිලධාරීන් ප්‍රකාශ කළහොත් එයද පුදුම වියයුතු කරුණක් නොවේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here