මිගමුව මහරෝහලේ පානීය ජලයේ ඊකොලයි (Ecoli ) බැක්ටීරියාව ?

0
29

මිගමුව මහරෝහලේ පානීය ජලයට ඊකොලයි (Ecoli ) බැක්ටීරියාව මිශ්‍ර වී ඇති බව  අපගේ රෝහල් ආරංචිමාර්ග වලින් දැනගන්නට ලැබීඇත. මෙම බැක්ටීරියාව ජිවත් වන්නේ කිරිබි වැඩෙන සතුන් ගේකුස තුල වන අතර  බැක්ටීරියාව මලපහ සමග පිටතට පැමිණේ.  ජලයේ ඊකොලයි (Ecoli )  බැක්ටීරියාව  මිශ්‍ර වී ඇත්නම් එම ජලය සමග මිනිස් හෝ සත්ව මලපහ මිශ්‍ර විය යුතුය. මෙ පිලිබදව රෝහල් බලධාරීන්ගෙන් විමසීමක් කල අතර  ජලපරික්ෂණ වර්තාවක් මගින් රෝහලේ ජල ටැංකිවල ජලයට මෙම බැක්ටීරියාව මිශ්‍ර වී ඇති බව අනාවරණය වූ බව තහවුරු කළේය. ජලයේ මිශ්‍රවී ඇති  බැක්ටීරියා ඉවත් කිරීම සදහා අවශ්‍ය පියවර මේ වනවිට ගෙන ඇති බවද දින කිහිපයකින් තත්වය සාමාන්‍ය අතට පත් කරනබවද  රෝහල් බලධාරීන් ප්‍රකාශ කළා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here