මිගමුව මහා නගර සභාව තොරතුරු නිලධාරිනියක් පත්කරයි.

0
18

අප වෙබ් අඩවියමගින් 2016 අංක 12 දරන තොරතුරු දැනගැනීමේ පනතේ 24 (1) වගන්තිය යටතේ 2017 03 .30 දින ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් පහත සදහන් තොරතුරු ලබා දෙනලෙස  මිගමුව මහා නගර සභාවේ කොමසාරිස්වරයාගෙන් ලිඛිතව ඉල්ලාසිටින ලදී.

2017 04 07 දිනෙන් ලියනලද 2017.04  .25 දින තැපෑලට යොමුකරන ලද තොරතුරු ඉල්ලීම ලද බව දැන්වීමේ ලිපිය 2017 04.27 දින අපවෙත ලැබී ඇත.ප්‍රමාදවී හෝ පිළිතුරු එවීම ගැන අප ස්තුති වන්ත වෙමු .එම ලිපියේ  සදහන් තොරතුරු අනුව නගර සභාව සදහා තොරතුරු නිලධාරී වරියක පත්කර ඇත. කාර්යාල වේලාවන් තුලදී එම නිලධාරිනිය නගරසභාවේ පොදු දරකථන අංකය වන  031222275මගින්  දිගු අංක 206 න් ඇමතීමට පහසුකම් සලසා ඇති බවද පිළිතුරු ලිපියේ සදහන්කර ඇත

අප විසින් ඉල්ලා ඇති තොරතුරු මෙසේය 

1  මිගමුව මහා නගර සභා සීමාව තුල මුද්‍රිත බැනර් කටවුට් හෝල්ඩින් සවිකිරීම සදහා ගාස්තු අයකරන අකාරය පිළිබද ලේඛනයක් (ගාස්තු චක්‍රයක් )හෝ ගැසට් නිවේදනයේ පිටපතක් .

2  මිගමුව නගර මධ්‍යයේ ඇති ඔරලෝසු කණුවේ පුද්ගලික ආයතනයක ප්‍රචාරක පුවරු සවිකිරීම සදහා අවසර ලබාදුන්නේ තීරක කමිටුවේ තීරණයක් මත නම් එම තීරණය ගත් කමිටු රැස්වීම පැවැත්වූ දිනය සහ වාර්තා අංකය. (කොමසාරිස් පාලනය යටතේ තීරණ ගනුලබන්නේ නගර සභාවේ නිලධාරීන් ගෙන් සමන්විත තීරණ කමිටුවක් මගිනි.එමතීරණ පිළිබද  තොරතුරු වාර්තා කර තැබියයුතු අතර එය තීරක කමිටු තීරණ වාර්තා ලේඛනයයි).එම පුද්ගලික ආයතනය මහා නගර සභාවට ලැබෙන මුදල .

3   2016 06.30  දිනෙන් පසු නගරය තුල අනවසර ඉදිකිරීම් කොපමණ සිදුකර තිබේද එම අනවසර ඉදිකිරීම් පිලිබදව ගෙන ඇති නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග කවරේද .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here