මිගමුව මහා නගර සභා පෙර පාසල්වල දරු දැරියන්ට නොමිලයේ නිල ඇදුම්

0
17

මිගමුව මහා  නගරසභාව  මගින් පාලනයවන නගර සභා පෙර පාසල්වල ඉගෙනුම ලබන සියලුම  දරු දැරියන්ට  නගර සභා අරමුදලින්  නිල ඇදුම් ලබාදීමට කටයුතු කර ඇත.

නිල ඇදුම් බෙදාදීම අප්‍රේල් මස 3 වන සදුදා දවහල් 11.00 ට  වැල්ලවීදියේ පිහිටි නගර සභා පෙර පාසලේදී සිදුකිරීමට නියමිතව ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here