මිගමුව රෝහලේ වැසිකිලි වලවල් උතුරා කානුදිගේ ගලයි කාර්යමණ්ඩලය සහ රෝගීන් දැඩි අසීරුතාවයකට

0
41

මිගමුව රෝහලේ වැසිකිලි වළවල් දිනකිහිපයක සිට උතුරා යාම නිසා රෝහල් කාර්ය මණ්ඩලය මෙන්ම සායන සදහා පැමිණෙන රෝගීන්ද දැඩි අසීරුතාවයකට පත්ව ඇත සායන වලට පැමිණි රෝගීන් දැඩි දුගද .වලක්වා ගැනීම සදහා නහය වසාගෙන සිටින අයුරු මෙම ජයාරුපයෙන් දැක්වේ .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here