මිගමුව රෝහලේ cctv ගැන හෙදියන්ගේ මතයට ඔබත් එකගද ?

0
20

මිගමුව මහරෝහලේ රෝගි සත්කාරක කටයුතු සදහා අත්‍යවශ්‍ය   මුලිකපහසුකම් ඉටුකිරීමට ප්‍රමුකත්වය දිය යුතුයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here