මීගමුව කඩිනම් ඩෙංගු මර්ධන වැඩසටහන.2017-07-17 සිට 2017-07-23

0
17

සෞඛ්‍ය දෙපාර්තුමේන්තුව  මහා නගර සභාව මීගමුව

දිනය

 

ධූමායන කටයුතු නිවාස පරීක්ෂාව – සිවිල් ආරක්ෂක බලකා නිළධාරීන්  

සිවිල් ආරක්ෂක නිළධාරීන් යෙදවීම වෙනත් කටයුතු

පෙරවරු පස්වරු ධූමායන දින (40) නිවාස පරීක්ෂාව (78)
2017-07-17 වන සඳුදා කොච්චිකඩේ II කොච්චිකඩේ II කොච්චිකඩේ II පෙරියමුල්ල I  

 

 

රාජ්‍ය ආයතන පරීක්ෂාව

මහජන පැමිණිළි පරීක්ෂාව

පාසල් පරීක්ෂාව

 

2017-07-18 වන අඟහරුවාදා දළුපත රෝගීන් වාර්තා වීම අනුව දළුපත දළුපත
2017-07-19 වන බඳාඳා දළුපත රෝගීන් වාර්තා වීම අනුව දළුපත මීගමුව
2017-07-20 වන බ්‍රහස්පතින්දා මුන්නක්කරය රෝගීන් වාර්තා වීම අනුව මුන්නක්කරය කොච්චිකඩේ II
2017-07-21 වන සිකුරාඳා කොච්චිකඩේ I මීගමුව කොච්චිකඩේ I තලාහේන
2017-07-22 වන සෙනසුරාදා තලාහේන රෝගීන් වාර්තා වීම අනුව තලාහේන මුන්නක්කරය
2017-07-23 වන ඉරිඳා රෝගීන් වාර්තා විම අනුව පෙරියමුල්ල II  
     

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here