රංජන් ගෙන් වන්දි ඉල්ලන නඩුව ඇමති ලාන්සා මගහැරියාද ?

0
41

රංජන් රාමනායක මහතා කලප්‍රකාශයකින් තමන්ට අපහසාවී ඇති`බව පවසමින් නිමල් ලාන්ස නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයා විසින් නියෝජ්‍ය ඇමති රංජන් රාමනායක මහතා ගෙන් මිලියන 1000 ක් වන්දි ලෙස ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලමින් මිගමුව දිසා අධිකරණයේ නඩු පවරා ඇති නඩුව යලි අඩ ගැසීම සදහා දෙසැම්බර් 15  දිනට දින නියමවී ඇත.

අවසන් වරට නඩුව අඩගැසූ අවස්ථාවේදී (19) දෙපාර්ශවයේ නීතිඥයන්පෙනිසිට ඇතිඅතර මෙවැනි සිවිල් නඩු සදහා පෙරකලාසියක් මගින් නීතිඥයන්ට තමන්වෙනුවෙන් පෙනීසිටීමට බලය පවරණ අතර  පැමිණිලි කරුහෝ විතිකරු වාචික ප්‍රකාශයක් ලබාදෙන අවස්ථාවේ සාක්ෂි  ලබාගැනීම් වලදී  සහ හරස් ප්‍රශ්න විමසන අවස්ථාවවලදී අධිකරණයේ පෙනීසිටිය යුතුය .

දින ලබාගැනීම් වලදී සහ ලිඛිත  කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමේදී ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිඥ යන්ගේ උපදෙස් අනුව කණිෂ්ඨ නීතිඥ යන්එම කටයුතු සිදුකරයි.එමනිසා පසුගිය නඩු දිනයේදී  නිමල් ලාන්සා ස්වදේස කටයුතු  නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය  වරයා උසාවිය මගහරින ලද බවට ගෙනයන ප්‍රචාරය කාගේහෝ අතේ රෝලක් බව ජනතාව ප්‍රකාශ කරයි.

නිමල් ලාන්සා රන්ජන්ගෙන් මිලියන 1000 ක වන්දියක් ඉල්ලා නඩු මගට

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here