විභාග ප්‍රතිඑල අනුවමිගමුව අධ්‍යාපන කලාපය යලි පල්ලම් බසී

0
18

2016 අධ්‍යාපන පොදුසහතික පත්‍ර උසස්පෙළ ප්‍රතිපල අනුව මිගමුව අධ්‍යාපන කලාපය පසුගිය වසරේ මෙන්ම බස්නාහිර පළාතේ කලාප 11 අතුරින් මෙවරද 10 වන ස්ථානයට පත්ව ඇත.

කොළබ අධ්‍යාපන කලාපය බස්නාහිර අධ්‍යාපන කලාප අතුරින් පළමු ස්ථානයට පත්ව ඇත.සමස්ත ලංකා උසස්පෙළ විහග ප්‍රතිපල විශ්ලේෂණය අනුව කොලබ අධ්‍යාපන කලාපය හිමිකරගෙන ඇත්තේ 5 වන ස්ථානයයි.

සමස්ත ලංකා ප්‍රතිපල විශ්ලේෂණයේ දී මිගමුව අධ්‍යාපන කලාපය 51 වන තැනට ද මිනුවන් ගොඩ කලාපය 52 ස්ථානයට පත්ව ඇත. කලාප අධ්‍යක්ෂ වරයා මෙන්ම ව්දුහල් වල සිටින ඔහුගේ ආශිර්වාදය ඇතිව  වැඩබලන විදුහල් පතිවරු වශයෙන් කටයුතු කරන සියලු දෙනාම මේසදහා වගකිවයුතුය

දෙමවිපියන් ආදී සිසුන් ගේ විරෝධතා හමුවේද ශ්‍රේණිධාරී විදුහල් පතිවරුන් මුල්ලකට දමා වැඩබලන විදුහල් පතිවරුන්ට පාසැල් පරිපාලන කටයුතු කරගෙන යාමට අවස්ථාවලබාදීමට  අවශ්‍ය ශක්තිය වැඩබලන කලාප අධක්ෂක වරයාට ලබාදෙන පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය වරයා ද මෙම පිරිහීමට වගකිවයුතුය

තමන්ගේ චක්ගෝලයින් කිහිප දෙනෙකුගේ දරුවන් කලාපයේ ජනප්‍රිය පාසල්වලට ඇතුළු කරගැනීමට ලබාදෙන අවස්ථාව වැනි සිල්ලර වාසි ගැනීමට කලාප අධ්‍යක්ෂ වරයා සහ වැඩබලන විදුහල් පතිවරුන් රකින මේ කලාපයේ සිටින පළාත් සභා මැති ඇමතිවරුන්ට මෙන්ම පාර්ලිමේන්තු මැති ඇමති වරුන්ද  කලාපයේ අධ්‍යාපනය කඩාවැටීමට වගකිවයුතු බවට මහජ තාව චෝදනා කරයි

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here