විෂ සහිත සෙල්ලම් බඩු ‘පිළිකා ජනකයක් විය හැකියි’

0
16

විෂ සහිත සෙල්ලම් බඩු ‘පිළිකා ජනකයක් විය හැකියි

BBC සිංහල වෙබ් අඩවියෙනි

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here