වේදනාව නැහැ දැනුනේ-මහමෙරකි දරු සෙනෙහේ

0
15

වේදනාව නැහැ දැනුනේ-මහමෙරකි දරු සෙනෙහේ

මුලාශ්‍රයබිබිසි සිංහල වෙබ් අඩවිය

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here