ශුක්‍රාණු ප්‍රමාණාත්මකව අඩුවීම ‘මිනිස් සංහතිය තුරන්ව යාමට හේතුවිය හැකියි

0
34

ශුක්‍රාණු ප්‍රමාණාත්මකව අඩුවීම ‘මිනිස් සංහතිය තුරන්ව යාමට හේතුවිය හැකියි

මුල් පුවත bbc සිංහල වෙබ්අඩවිය ඉහත දිගුවෙන්

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here