හෙට පාසැල් නිවාඩු

0
22

පවතින අයහපත් කාලගුණ තත්වය හේතුවෙන් දිස්ත්‍රික් අටක පාසැල් ලබන සදුදා ජුනි මස 2 දින දක්වා වසා තැබීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය තීරණය කර ඇත.මෙම දිස්ත්‍රික් අටට ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ පාසල්ද ඇතුලත් වේ මෙනිසා මිගමු කටාන ඇතුළු මෙම ප්‍රදේශයේ පසැල් ජුනි මස 2 දින දක්වා වසා තැබේ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here