හෝටල් සංගමයෙන් පාසැල් වලට කසල බදුන්

0
37

කසල කලමනාකරණය පාසැල් දරුවන් අතර ප්‍රචලිත කිරීම සදහා මිගමුව සංචාරක හෝටල් හිමියන්ගේ සංගමය  විසින් පාසල් සදහා කසල බදුන් ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙලක් අරාබ ඇත.මේ යටතේ කට්ටුව ප්‍රැන්සිස් සාලිස් ,පලගතුරය කනිටු,කුඩාපාඩුව සිංහල මිශ්‍ර ,ශාන්ත සිල්වෙස්ටේර් යන විදුහල්වලට කසල බදුන් ලබාදීම හෝටල් හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපතිනි හයිසින්ත් ගුණවර්ධන මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදුවිය .ශාන්ත සිල්වෙස්ටේර් විදුහලේ විදුහල් පති කේ,සනත් අප්පුහාමි මහතා විසින් එම විදුහල වෙනුවෙන් කසල බදුන් භාරගත් අවස්ථාව ජයාරුපයෙන් දැක්වේ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here