ජනමාධ්‍ය සහ ග්‍රාහක අයිතීන් පිළිබද මිපුර කතිකාව

0
47

ජනමාධ්‍ය සහ ග්‍රාහක අයිතීන් පිළිබද කතිකාවතක් මෙම මස 24 සෙනසුරාදා සවස 3 00 සිට 5.00 දක්වා මිගමුව තම්මිට කාදිනල් කුරේ මධ්‍යස්ථානයේදී පැවැත්වේ  ග්‍රාහක අයිතිය පිළිබද උනන්දුවක් දක්වන ඔබට මේසදහා සහභාවීමට අවශ්‍ය තොරතුරු ජනමාධ්‍ය  අයිතීන් පිළිබද තොරතරු ලේකම් කාර්යාලය වෙතින් ලබා ගත හැකි අතර එහි වෙබ් අඩවියට පිවිසීම සදහා සහ මුහුණු පොතට පිවිසීමේ දිගු පහතින් සදහන් වේ.  සකස්කර  කර ඇති කෙටුම්පත අධ්‍යනයකර පැමිණීම කතිකාවත වඩාත් අර්ථවත්  කරගැනීමට සහ කාලය කළමනාකරණයට පහසු වනු ඇත.

Independent Council for News media Standards

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here