ඒ අනුව බස්නාහිර පළාතේ තොරතුරු 0112826387, උතුරු පළාතේ තොරතුරු 0112826381, උතුරු මැද – 0112826180, වයඹ – 0112826151, සබරගමුව – 0112826152, නැගෙනහිර පළාතේ තොරතුරු – 0112826383, මධ්‍යම – 0112826386, දකුණ – 0112826380 යන අංක මගින් පළාත් සම්බන්ධීකාරකවරුන් අමතා  දැනුවත් කළ හැක.

බදුල්ල හා මොණරාගල දිස්ත්‍රීක්වල සිදුවන ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියාවන් සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු 0112826385 අංකයට හෝ  0767010028 අංකයට  දැනුම් දිය හැක.

ලැබෙන  පැමිණිලි සහ තොරතුරුවල රහස්‍යභාවය රකින බවත් ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා  වැළක්වීම සදහා මැතිවරණ  කඩිනම් පියවර ගන්නා බවත් මැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානයේ ජාතික සම්බන්ධීකාරක මංජුල ගජනායක මහතා  දැනුම් දෙයි.