ගුරුවරුන්ගේ වැටුප් විෂමතා ඉවත් කිරීමට හැක්කේ මීළඟ අයවැයෙන් යැයි අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මහතා පවසයි.

අගෝස්තු අග හෝ සැප්තැම්බර් මස මුල පාසල් විවෘත කිරීම අවිනිශ්චිත බව ද අමාත්‍යවරයා කීවේ