හතර මායිමෙන් පිට පාරවල් අවහිර කරමින් කටයුතු කලොත් වැඩ වැරදි -කටාන ප්‍රාදේශීය සභාව

-

කටාන ප්‍රාදේශීය සභා බලප්‍රදේශය තුල අතුරු මාර්ගවල දෙපස පදිංචිකරුවන් විසින් විශාල මල්ගස් ආදිය සිටුවීමෙන් සහ විවිධ අන්දමින් සිදුකර ඇති බදා ඉවත්කිරීමට සහ අප ජලය සහ අපද්‍රව්‍ය මාර්ගවලට මුදාහරින්නන් ට එරෙහිව නිතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමටත් කටාන ප්‍රාදේශීය සභාව එකජන්දයෙන් තීරණය කරයි.

2019 මාර්තු මස 8 දින පැවති කටාන ප්‍රාදේශීය සභාවේ මාසික මහාසභා රැස්වීමේදීය දිස්නා කුමුදුනි පැරිස්  එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ප්‍රාදේශීය සභාමන්ත්‍රිවරියවිසින් ගෙන එනලද යෝජනාවකදී මෙම තීරණය ගනුලබිය අනවසර වඩු මඩු පිලිබදවද සොයා බලා පියවර ගතයුතු බවටද තීරණය විය.

2017 අංක 22 දරණ ප්‍රාදේශීය සභාපනතේ  iii වන ජේදයේ මංමාවත් වලට අදාල බලතල  හා කාර්යන්  යටතේ සදහන් වන ආකාරයටද මංමාවත් ඈදාගැනීම අවහිරකිරීම නීති විරෝධී ක්‍රියාවකි.

ඔබගේ පාරේ අනවසර ඉදකිරීම් වාහන ගමනා ගමනයට බදා පමුණුවමින් අවහිරකරමින් මල්පෝච්චි තැබීමෙන් කනුසිටිවිමෙන් හෝ කුමනහෝ අවහිරතාවයක් සිදුකර ඇත්නම  0312222575 දුරකථන අංකයට අමතා පැමිණිලි කරන්න නැතහොත් ඔබේ ගමේ ප්‍රාදේශීය සභාවේ මන්ත්‍රීවරයාට පැමිණිලි කරන්න  නැතිනම් අපට කියන්න අපි ඔබ වෙනුවෙන් ඒ පුවත පළකරන්නෙමු

නවතම පුවත්

You might also likeRELATED
Recommended to you

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here