අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ

-

2019 12.04 දින පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී අධ්‍යාපන විද්‍යාපිඨ විශ්ව විද්‍යාලපිඨ ලෙස උසස් කිරීම පස් සහ වැලි ප්‍රවාහන බලපත්‍ර ඉවත්කිරීම රාජ්‍ය අමාත්‍යඅංශ සදහා ලේකම්වරුන් පත්කිරීම ඇතුළු තිර රැසක් ගෙන ඇත

අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2019-12-04

 Cabinet Decisions 04.12.2019 page 001

 

Cabinet Decisions 04.12.2019 page 002

 

Cabinet Decisions 04.12.2019 page 003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

නවතම පුවත්

You might also likeRELATED
Recommended to you

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here