මීගමුවේ කෘස්පාරේදී පොලිසිය දෙකේ කොලයට

-

ඔත්තේ ඉරට්ටේ නීතිය කඩකරමින් පාරදෙපැත්තේම වාහන නවත්වමින් මීගමුවේ කෘස් පාරේ ව්‍යාපාරිකයන් හිතාමතාම ඇතිකරන  මාර්ග තදබදයට එරෙහිව නිතිය ක්‍රියාත්මක නොකිරීමෙන්  ව්‍යාපාරිකයන් ඉදිරියේ පොලිසිය දෙකේ කොලයට වැටී ඇතිබව ජනතාව පවසයි.

අනෙකුත් මාර්ග වල  වාහන නැවැත්වීමේදී ඔත්තේ ඉරට්ටේ නීතියට ගරුකර කටයුතු කරද්දී කෘස්පාරට පමණක් එම නිතිය කඩකිරීමට අවස්ථාව ලබාදීම නීතියේ සමානාත්මතාවය එල්ල කල පහරක් බව මෙපිලිබදව අදහස් පලකල ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිඥ මහතෙකු පැවසිය.

මේ  පිලිබදව අපකළ ගවේෂණයකදී  දැනගන්නට ලැබුණු අන්දමට එක්පැත්තක වාහන නැවැත්වීම නිසා පාරිභෝගිකයන්ට අපහසුතා ඇතිවන බවට ව්‍යාපාරිකයන් ප්‍රකාකරයි. නිතිය පෙන්වාදෙන පොලිස් නිලධාරිසමග තර්ක විතර්ක කරමින් ඔවුන්ගේ උපදෙස් නොසලකා හරිමින් කටයුතුකරයි.

කෘස් පාරේ සහ ග්‍රීන්ස් පාරේ ඇත්තේ එකම ආකාරයේ ව්‍යාපාර වන අතර පාරිභෝගිකයා අපහසුතාවයට පත්වන බව කීම සම්පුර්ණයෙන්ම අසත්‍යකි.

නිතිය කඩකරන්නට ඉඩදී  ජනතාව ඉදිරියේ දෙකේකොලයට වැටෙනවාද නිතිය ක්‍රියාත්මක කර අභිමානවත්  පොලිස් සේවයේ ගෞරවය රැකගන්නවාද ?

ඔත්තේ ඉරට්ටේ නීතිය කඩකරමින් පාරදෙපැත්තේම වාහන නවත්වමින් මීගමුවේ කෘස් පාරේ ව්‍යාපාරිකයන් හිතාමතාම ඇතිකරන  මාර්ග තදබදයට එරෙහිව නිතිය ක්‍රියාත්මක නොකිරීමෙන්  ව්‍යාපාරිකයන් ඉදිරියේ පොලිසිය දෙකේ කොලයට වැටී ඇතිබව ජනතාව පවසයි.

අනෙකුත් මාර්ග වල  වාහන නැවැත්වීමේදී ඔත්තේ ඉරට්ටේ නීතියට ගරුකර කටයුතු කරද්දී කෘස්පාරට පමණක් එම නිතිය කඩකිරීමට අවස්ථාව ලබාදීම නීතියේ සමානාත්මතාවය එල්ල කල පහරක් බව මෙපිලිබදව අදහස් පලකල ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිඥ මහතෙකු පැවසිය.

මේ  පිලිබදව අපකළ ගවේෂණයකදී  දැනගන්නට ලැබුණු අන්දමට එක්පැත්තක වාහන නැවැත්වීම නිසා පාරිභෝගිකයන්ට අපහසුතා ඇතිවන බවට ව්‍යාපාරිකයන් ප්‍රකාකරයි. නිතිය පෙන්වාදෙන පොලිස් නිලධාරිසමග තර්ක විතර්ක කරමින් ඔවුන්ගේ උපදෙස් නොසලකා හරිමින් කටයුතුකරයි.

කෘස් පාරේ සහ ග්‍රීන්ස් පාරේ ඇත්තේ එකම ආකාරයේ ව්‍යාපාර වන අතර පාරිභෝගිකයා අපහසුතාවයට පත්වන බව කීම සම්පුර්ණයෙන්ම අසත්‍යකි.

නිතිය කඩකරන්නට ඉඩදී  ජනතාව ඉදිරියේ දෙකේකොලයට වැටෙනවාද නිතිය ක්‍රියාත්මක කර අභිමානවත්  පොලිස් සේවයේ ගෞරවය රැකගන්නවාද ?

ග්‍රීන්ස් පාර

කෘස් පාර

නවතම පුවත්

You might also likeRELATED
Recommended to you

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here