එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායක අග්‍රමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ යෝජනාවෙන් ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ලෙස   කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයේ එකමතික තීරණයෙන් නියෝජ්‍ය නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා තෝරා පත් කර ගෙන ඇත.