නිල මැතිවරණ ප්‍රතිපල -ලද සැනින් ඔබවෙත

-

ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ඍජුවම  නිල මැතිවරණ ප්‍රතිපල සියලුම ලියාපදිංච විද්යුත් හා මුද්‍රිත මාධ්‍ය වෙත ලබාදීමට කටයුතුකර ඇත.

මේ අනුව ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචි කර ඇති අපගේ වෙබ්අඩවිය වෙතද එම පහසුකම ලබාදී ඇති අතර නිල මැතිවරණ ප්‍රතිපල අපවෙත ලද සැනින් ඔබවෙත ලබාදීමට අප විසින් කටයුතු සුදානම් කර ඇත.

නවතම පුවත්

You might also likeRELATED
Recommended to you

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here