අඩු ආදායම්ලාභී තරුණ තරුණියන් 100000 ක බහුකාර්ය කාර්ය සාධන බලකායක්

-

2019-12-10 දිනපැවති කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමේදී ගනුලැබූ තීරණ පිලිබදව ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්ත මේන්තුව මාධ්‍ය ආයතන වෙත නිකුත් කරනලද නිවේදනය පහත පළකර ඇත.

 Cabinet Decision S on 10.12.2019 page 001

 

 

Cabinet Decision S on 10.12.2019 page 002

 

 

Cabinet Decision S on 10.12.2019 page 003

Cabinet Decision S on 10.12.2019 page 004

 

 

 

 

Cabinet Decision S on 10.12.2019 page 005

නවතම පුවත්

You might also likeRELATED
Recommended to you

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here