කසල ප්‍රවාහනය සදහා කුරුම්බැට්ටියා පාපැදි මිලදී ගැනීමට කැබිනට් අනුමැතිය

-

කසල ප්‍රවාහනය සදහා කුරුම්බැට්ටියා පාපැදි මිලදී ගැනීම  විදේශ ගත ශ්‍රී ලංකික ශ්‍රමිකයන් සදහා සමාජ ආරක්ෂණ ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මකකිරීම සදහා අරමුදලක් පිහිටුවීම මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව මුදල සහ  ශිෂ්‍යත්ව ලාභීන් සංඛ්‍යාව වැඩිකිරීම ඇතුළු යෝජනා රැසකට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී ඇත .

අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ පහත පළකර ඇත

Cabinet Decision on 27.02.2020 (S)

නවතම පුවත්

You might also likeRELATED
Recommended to you

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here