මහාබාධක කොරල්පර අසිරිය මිහිතලයට අහිමිවෙයි

-

මහාබාධක කොරල්පර අසිරිය මිහිතලයට අහිමිවෙයි

ස්වාභාවික වර්ණ විනාශය සමඟ මියැදෙන කොරල්පරයhttp://www.bbc.com/sinhala/world-39291701ස්වාභාවික වර්ණ විනාශය සමඟ මියැදෙන කොරල්පරය

නවතම පුවත්

You might also likeRELATED
Recommended to you

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here