වෛද්‍යවරුන් 5,000ක් රට හැරයාමට සූදානමින් ඉන්නවා – රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය

-

විදෙස් රටවල වෛද්‍යවරුන් ලෙස සේවය කිරීමට සුදුසුකම් සපුරා ඇති වෛද්‍යවරුන් 5,000ක පිරිසක් රැකියා අවස්ථාවක් ලද සැණින් මෙරට හැර යාමට සූදානමින් සිටින බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය පවසනවා.

5,000 ක් යනු මෙරට සිටින වෛද්‍යවරුන්ගෙන් හතරෙන් එකක ප්‍රමාණයක් බවත්, එබැවින් මෙම ගැටළුවේ බරපතලභාවය ඉදිරියේදී තවත් වැඩි වනු ඇති බවයි ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ.

මෙම තත්ත්වයට හේතු වූ කාරණා හඳුනාගෙන ඒවා මඟහරවා ගැනීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය කඩිනම් වැඩපිළිවළක් සකස් කළයුතු බව ඔවුන් අවධාරණය කරනවා.

නවතම පුවත්

You might also likeRELATED
Recommended to you

5 COMMENTS

 1. Hi there,

  My name is Mike from Monkey Digital,

  Allow me to present to you a lifetime revenue opportunity of 35%
  That’s right, you can earn 35% of every order made by your affiliate for life.

  Simply register with us, generate your affiliate links, and incorporate them on your website, and you are done. It takes only 5 minutes to set up everything, and the payouts are sent each month.

  Click here to enroll with us today:
  https://www.monkeydigital.org/affiliate-dashboard/

  Think about it,
  Every website owner requires the use of search engine optimization (SEO) for their website. This endeavor holds significant potential for both parties involved.

  Thanks and regards
  Mike Brown

  Monkey Digital

 2. Digital education is unquestionably transforming the how we perceive traditional education. In Alabama, there are a multitude of superb online schools offering a seamless learning experience to students. Both children and adults have a chance to balance their schedules as they take part in superior, flexible educational programs. Such platforms not just cater to varying academic needs, but they also motivate students to gain knowledge at their own tempo, improving comprehension and retention in the process.

  Several of these online schools in Alabama provide a complete curriculum featuring required courses and electives. Students can explore their interests while keeping a focus on required coursework. Furthermore, for students who excel in an individual learning environment, the online option can be exceptionally beneficial.

  Furthermore, it's notable that these online schools are not just about virtual lectures and assignments. Numerous schools offer interactive sessions, multimedia shows, and even virtual experiments digitally – widening horizons in an ideal learning environment.

  As we wade through this new educational landscape, it's important to stay updated with the available options. I highly suggest exploring your online schooling options in Alabama to ensure a right fit for your personal circumstances, learning preferences, and career goals. Learn more about online schools in Alabama – the next step in education is here and now! [url=https://onlineschoolAL5.com/]https://onlineschoolAL5.com/[/url]

 3. Examining the intricacies of online schools located in Alaska can actually be hard, specifically if you're not familiar to the concept. I, too, confronted these doubts but realized that these web platforms deliver superior, in-depth educational adventure that competes with traditional brick-and-mortar establishments.

  Originating from the sturdy landscapes of Juneau to the dynamic ambiance of Anchorage, Alaska's online schools provide countless learning opportunities that are adaptable and handy. The snow-filled winters not anymore restrict a person's ability to accessibility to schooling. Up-to-date technology rendered it possible to go after knowledge within the coziness and comfort of your home.

  Flexibility is a remarkable plus. You can modify your schedules as per your duties, which is especially beneficial for working individuals or those with familial duties. Moreover, the courses given are wide-ranging, embracing a wide array of subjects. From introductory basics to in-depth specialties, there are something exclusive for everyone.

  Alaska's online schools present proficient teachers, engaging learning techniques, and assisting peer networks, creating a rewarding gratifying educational journey. If you've been contemplating enrolling, I advise you to take that leap and probe Alaska's innovative online education. Discover more about this transformative approach to learning and just how it can possibly alter your career and education trajectory. [url=https://www.onlineschoolAK10.com/]https://www.onlineschoolAK10.com/[/url]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here