පොලිසියේ ලොක්කන් 64 ක් මාරුකරයි

0
481
Sponsored

නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරු දෙෙදනකු ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරීවරයකු, පොලිස් අධිකාරීවරුන් දෙදෙනෙකු සහකාර පොලිස් අධිකාරීවරුන් දෙදෙනකු  ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂකවරුන් 24 දෙනකු සහ  සහ පොලිස් පරීක්ෂකවරු 33 දෙනකු සඳහා ස්ථානමාරුවීම් ලබා දී ඇත

 

Sponsored

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.