කඩිනම් දුක් ගැනවිලි ඉදිරිපත් කරන්න දුරකථන අංක 10 ක්

-

රාජ්‍ය පරිපාලන හ ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය යටතේ කඩිනම් දුක් ගැනවිලි සහන යන්ත්‍රණයක් ස්ථාපිත කරඇත පොදුජනතාවට සිදුවී ඇති  අනපේක්‍ෂිත අවස්ථාවන්  පිලිබදව සම්බන්ධීකරණය සහය සැලසීම පිණිස මෙය පිහිටුවා ඇත.

 

saha

නවතම පුවත්

You might also likeRELATED
Recommended to you

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here