වේදනාව නැහැ දැනුනේ-මහමෙරකි දරු සෙනෙහේ

-

වේදනාව නැහැ දැනුනේ-මහමෙරකි දරු සෙනෙහේ

මුලාශ්‍රයබිබිසි සිංහල වෙබ් අඩවිය

නවතම පුවත්

You might also likeRELATED
Recommended to you

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here